Macluumaad ku saabsan halka iyo sida loo helo Shatiga Wadista

Maamulka Qaranka ee Gaadiidka iyo Badbaadada (NTSA), Turkana

Sifo

Adeegyada

Soo Saarida Liisanka Wadista

Shuruudaha U-qalmitaanka

• Kaarka Aqoonsiga Qaxootiga

• KRA PIN

• 2 sawir oo baasaaboor midab leh

• Khidmadaha khuseeya koorsada wadista, DL kumeelgaarka ah iyo Smart DL

• Ka qaado koorso wadista 4-todobaad ah dugsi diiwaangashan oo la aqoonsan yahay

• Ka gudbay imtixaan wadis ficil ah

• Lagu siiyay Shati Wadista Ku Meel Gaarka ah

• Lagu dabaqay barta internetka ee NTSA