Dhadhaab iyo Kakuma, kuwa ka badbaaday rabshadaha ku salaysan Jinsiga (GBV) waxay heli karaan gargaar sharci oo bilaash ah. Badbaadayaasha GBV waa loo oggol yahay inay doortaan inay soo sheegaan nooc kasta oo GBV ah iyo in kale. Koontada badbaadaha, iyo xaqiijinta dhacdada weerarka ayaa loo baahan yahay marka badbaaduhu doorto inuu tallaabo sharci ah ka qaado dembiilaha. Wax badan ka baro noocyada ugu caansan ee GBV. 

Maqaalkan, waxaan ku siinaynaa macluumaad waxtar leh oo ka caawin kara badbaadaha ku jira xeryaha qaxootiga Kenya ee Kaakuma ama Xeryaha Qaxootiga Dhadhaab inuu u raadiyo caddaalad. Marka la akhriyo maqaalkan, qofku wuxuu fahmi doonaa tillaabooyinka muhiimka ah ee dukumentiyada iyo doorka uu daneeyayaasha kastaa ciyaaro marka badbaadayaasha GBV ay raadinayaan gargaar sharci.

mceclip0.png

Sawir: Waxa aad samayn karto si aad gacan uga geysato joojinta rabshadaha ka dhanka ah haweenka iyo gabdhaha

 

Ururinta caddaynta

Uruurinta cadeymaha dhaawacyada iyo aruurinta shaybaarada, sida dhiiga, timaha, candhuufta iyo shahwada, 72 saac gudahooda ee shilka, waxa ay caawin kartaa in la taageero xisaabta badbaadaha ee waxa dhacay. Tani waxay gacan ka geysaneysaa in la aqoonsado dembiilayaasha.

Badbaadayaashu waa inaanu qubaysan, maydhin, dharkiisana maydhin. Dharka la gashado inta lagu jiro weerarka galmada waa in lagu ridaa bac (ma aha bac) ama lagu duubo wargeys, tani waxay joojin doontaa korriinka fungus iyo bakteeriyada waxyeello u geysan karta caddaynta.

Dukumiintiyada taageera badbaadayaasha markay cadaalad raadinayaan

Waxa jira dukumeenti muhim ah oo ay tahay in badbaaduhu haysto marxaladaha kala duwan ee raadinta tallaabo sharci ah oo ka dhan ah galmada iyo noocyada kale ee GBV. Dukumeentigu wuxuu ku bilaabmayaa raadinta daryeel caafimaad. Waxaad wax badan oo ku saabsan daryeelka caafimaad ee bilaashka ah ka baran kartaa kuwa ka badbaaday GBV halkan.

 

1. Foomamka Daryeelka Kufsiga Kadib (PRC1)

Dukumeentigan waxaa laga heli karaa goobta caafimaadka halkaasoo badbaaduhu uu daweyn u doonay. Sarkaalka caafimaadka ee baara badbaadaha ayaa bixin doona oo caawin doona buuxinta foomka Daryeelka Kufsiga Kadib (PRC1). Foomka PRC1 waxaa lagu buuxiyey saddex nuqul, taasoo la micno ah inuu lahaan doono 3 nuqul:

  • Foomka asalka ah (koobiga cad) waxa lasiiyaa boliiska waxaana loo soo bandhigi doonaa maxkamada si caddayn ah.
  • Foomka nuqul ka mid ah (koobiga jaalaha ah) waxaa la siiyaa badbaadaha.
  • Nooca saddexaad ee foomka (koobiga cagaaran) ayaa ku hadhaya cusbitaalka si loo xafido.

Faahfaahinta ku jirta foomka PRC1 waxay kaa caawin doontaa buuxinta foomka Booliisku ee Abstract P3 (hoos ayaa lagaga doodayaa) marka badbaaduhu uu daba socdo tillaabo sharci ah oo ka dhan ah xadgudubka.

Marka laga reebo buuxinta foomka PRC1, bixiyaha xanaanada caafimaadka ayaa hubin doona badbaaduhu inuu haysto meel ammaan ah oo uu tago. Daryeelka daba-galka ah ee daryeelka caafimaadka iyo maskaxda ayaa la bixin doonaa. Waxaan qaybta dambe ee qormadan ku siinnay liiska xarumaha caafimaadka ee aad ku booqan karto xeryaha qaxootiga ee Kaakuma iyo Dhadhaab.

2. Abstract Booliska - foomka P3

Foomka P3 ayaalagudiyaariyaasaldhiggabooliiska. Waxa loo isticmaalaa in lagucodsadowarbixincaafimaadoomuujinaysanoocadhaawaca ama waxyeeladauugeystayxad-gudbigu. Waxaan ka hadalnay wax badan ookusaabsansababtauubadbaaduhuugubaahanyahaydukumeentiganTalaabada 2eehoose.

 

Nidaamyadalaguraadinayotallaabosharci ah

Caawimadasharcigaayaa la bixiyaasikorlooguqaado ama loo caawiyobadbaadayaashasi ay u ogaadaanxuquuqdooda, u helaanxuquuqdoodasharciga ah iyoinaygaadhaango'aanoxogogaal ah oo la xidhiidharaadintacaddaaladda. Waxaankaliyakusiindoonaamacluumaadkakusaabsanwarbixintahabbooneebooliiskaee ma siindoonobaaritaanka ama nidaamkamaxkamadda.

Markauubadbaaduhuraadsadodaryeelcaafimaad, waxaalagudhiirigelinayaainayiskaxaadiriyaansaldhiggabooliiskaeeugu dhow. Taniwaatallaabomuhiim ah waxaanabilaabi kara ookaliyaqofka ka badbaadayweerarka ama qofkastaoo ka tirsanbulshada, gaarahaanhalkabadbaaduhuuuyahayilmo.

  • Tallaabada 1.

Qofka ka badbaaday GBV wuxuutagaasaldhiggabooliiskasiuuugawarbixiyo. Mid ka mid ah wuxuu u warbixiyaamiiskajinsiga ama sarkaalkajinsigaeesaldhiggabooliiskaeeugu dhow. BooliiskuwaxaykuqoridoonaantafaasiishawarbixintaBuuggaDhacdooyinka (O.B.) oowaxaysiinayaan O.B. Tirada. Inta badan saldhigyadabooliiska Kenya waxayleeyihiinMiisaska Gender-ka ee wax ka qabtakiisaskaxadgudubyadakusaleysanjinsiga. Meesha aysan ka jirinmiisaskajinsiga, waxaajirasaraakiilqaabilsankiisaska GBV. Badbaaduhuwaxauudoorankaraa in uu la socdoqofuukukalsoonyahay ama marqaatimarkauuwargelinayobooliiska.

Marka la joogomiiskajinsiga, sarkaalkuwuxuukaacaawindoonaainaadqortobayaansharaxayawixiidhacayintiishilkasocday. Waxaad u baahandoontaainaadsaxeexdobayaankasiaad u muujisoinuuyahaysharaxaad run ah oo sax ah ookusaabsanwixiidhacay. Keliyasaxeexbayaankahaddiiaadfahantoooaadogolaatowaxakuqoran. Haddiiuujiroqofmarkhaati ka ah dhacdada, waainaysidoo kale bixiyaanbayaankooda

  • Tallaabada 2.

Talaabadalabaadeemuhiimka ah waahabayntafoomka Abstract P3 eeBooliiska. Booliiskuwaxa ay markaasqaybahaanbuuxindoonaanfoomka P3, kaas oo ah codsigawarbixintabaadhitaankacaafimaadka. Foomka P3 waxaisticmaalabooliiskusiuubaadhiscaafimaadugacodsadosarkaalkacaafimaadkasiuu u muujiyonoocaiyointauule'egyahaydhaawacasoogaadhaybadbaaduhu.

Haddiiaadtagtoisbitaalka ka horintaadan tagin saldhiggabooliiska, isbitaalkuwuxuufududayndoonaabuuxintafoomamka P3 iyo PRC kuwaasooaad u baahandoontoinaad u gudbisobooliiska. Haddiiaadan tagin isbitaalka, waxaad u baahandoontaainaadisbitaalkaaadofoomka P3, kaas oouubuuxindoonodhakhtar ama sarkaalcaafimaad. Waxaadfoomka P3 ka helikartaasaldhiggabooliiska ama waxaad kala soobixikartaalacagla'aan.

Haddii ay dhacdo in ka badbaaday, markahoreaadosaldhiggabooliiskasiaadugawarbixisoxadgudubgalmo, waxaa loo gudbindoonaaxarunta GBV ama isbitaalsi ay gargaarcaafimaad u helaan. Markaaadheshogargaarcaafimaad, waxaalagaagabaahandoonaainaadsoocelisofoomkiiasalkaahaaee P3 oosibuuxda loo buuxiyeyoolagusooceliyaysaldhigabooliiskahalkaasooaad ka samaysaywarbixintatallaabodheeraad ah oo ay booliiskukudaraanfoomka P3 gal dacwaddaadaiyogelitaankaeefoomka PRC.

Halkeebaad ka raadsankartaakaalmosharci ka dib markaad u sheegtobooliiska?

DaladdaQaxootigaee Kenya (RCK) waxaybixisaakaalmosharcioo ay kujiraandaawashadagaabaneemaxkamaddaiyo la-talintasharcigaeekiisaska GBV eeNairobi, KakumaiyoDhadhaab. Waxaad kala xiriirikartaaiyagalambarkanhoose.

Xarumahacaafimaadkaee Kakuma siloogucaawiyocaafimaadka

XARUNTA

GOOBTA

Kaapoka Health Centre / Main Hospital  

 Kakuma 1  

Lochangamor Dispensary / Clinic 4  

 Kakuma 1  

 Hong-Kong Dispensary / Clinic 2  

 Kakuma 2  

Nalemsekon Dispensary/ Clinic 5  

 Kakuma 2  

Nationokor Dispensary / Clinic 6  

 Kakuma 3  

Ammusait General Hospital /IRC General Hospital  

 Kakuma 4  

Natukubenyo Health Center / Kalobeyei Health Centre  

 Kalobeyei Village 1  

Naregae Dispensary/ Kalobeyei Village 2 Clinic  

 Kalobeyei Village 2  

 

XarumahacaafimaadkaeeDhadhaabsiloogucaawiyocaafimaadka

XARUNTA

GOOBTA

 Kenya Red Cross  

 Ifo Camp    

Medecins Sans Frontieres (MSF) Hospital  

Dagahaley Camp  

 IRC main Hospital/ Hagadera Refugee camp hospital  

 Hagadera refugee camp  

 Health post E6  

 Hagadera Camp  

 Health post L6  

 Hagadera Camp  

 Dadaab Sub- County Hospital 

 Dadaab 

 

Telefoonadaqaranka

  1. Khadka Tooska ah eeLacag-la'aanta ah eeQarankaeeXadgudubka Ku SalaysanJinsiga (GBV), 1195. Khadka QaraneeRabshadaha Ku SalaysanJinsiga (GBV) wuxuukuxiranyahayxarumahacaafimaadkaeebixiyadaaweyntakuwa ka badbaadayxadgudubkagalmada, gargaarkasharciga, iyoxarumahasamatabbixinta. Wax lacag ah lagugumadalacidoonohawadaMarkaadwacaysokhadkan.
  1. Khadka caawinta carruurta,116: Khadka caawintacarruurtuwaamadalwarbixineed sir ah oo ay helikaraancarruurtaiyodadkawaaweyneeaqoonsaday ama arkayxadgudubyada ka dhanka ah carruurta. Kaqaybgalayaashakhadkaayaabixiya la-talinhal-hal ah waxaynakuxidhaancarruurtaadeegyadataageeradaeebulshadooda.

Lanbarradakhadkatelefoonkaee GBV eexeryahaqaxootiga

Gargaarka

XeradaQaxootigaKakuma

XeradaQaxootigaDhadhaab

Caafimaad

International Rescue Committee (IRC)   

 

GBV hotline: 0702572024

International Rescue Committee (IRC)   

 

GBV hotline: 0708516530, Sidoo kale WhatsApp

Taageeradanafsi-bulsheed (la-talin)

Danish Refugee Council 

 

Toll-Free phone: 0800720414, Waxa kale oolagahelikaraa WhatsApp

International Rescue Committee (IRC)    

 

GBV hotline: 0708516530, sidoo kale WhatsApp  

Sharci

Refugee Consortium of Kenya (RCK)   

Toll-Free phone: 0800720262 

Telephone 070141497

Refugee Consortium of Kenya (RCK)

Telephone: 0703848641 

 

 

Haddiiaad wax su'aalo ah qabtid, fadlannoogusooqorboggaJulisha.Info Facebook, ama nagulasheekeysoWhatsApp-ka (+254110601820)IsniintaillaaJimcahalagabilaabo 08:00 subaxnimoilaa 5:00 galabnimo.