Shahaadadacaddayntabooliiska, oosidoo kale loo yaqaanshahaadadaakhlaaqdawanaagsanwaxay ka dhigantahay in qofkagaarka ah lagubaaraydiiwaannadadembiyadaee Kenya. Shahaadadaweliwaxaa la siiyaashaqsixitaamarkacodsaduhuuuleeyahaydiiwaandambi. Haddiibaaritaankacodsadahauusanhelinrikoordembioojira, rikoor 'nil' ah ayaalagumuujiyayshahaadada.

Maxay la macnotahay in la haystoshahaadoasluub ​​wanaag?

Shahaadadaakhlaaqdawanaagsanwaxay ka dhigantahay in qofkagaarka ah lagubaaraydiiwaankadambiyada Kenya iyoheerkauujoogo. ansaxnimadashahaadadaakhlaaqdawanaagsanwaxaykusaleysantahaymacluumaadka la bixiyaylagabilaabotaariikhda la soosaarayshahaadada.

Qaar ka mid ah loo-shaqeeyayaashagudaha Kenya waxaykaagabaahandoonaaninaadkeentoshahaadoansax ah oodhaqanwanaag ah ama mid la qaatayuguyaraansaddexsano ka hor. Shahaadadaakhlaaqdawanaagsanee Kenya ayaamuujineysa in qofkashaqada u tartamayauuyahay mid akhlaaq, dhaqanwanaagsanleh, unahogaansansharciga.

Goormaayaa loo baahanyahayshahaadadaakhlaaqdawanaagsan?

Kuwaniwaahababkaugu badan ee Kenya ka jiraee u baahan in qaxootiga ama magangalyo-doonkauuhaystoshahaadodhaqanwanaag.

 • Dib-u-dejin: Intalagujirohabayntakiiskiisa dib-u-dejintaUrurkaCaalamiga ah eeSocdaalka (IOM) waxay u baahandoontaashahaadohabdhaqanwanaagsansi loo fududeeyobixintaOgolaanshaha Ka-bixitaanka. Ogolaanshaha ka bixistawaxa ay WaaxdaSocdaalkasiisaadadkaqaxootiga ah eebuuxiyashuruudaha dib-u-dejintawaxayna u ogolaataainay ka baxaan Kenya haddii la dejiyowaddan kale.
 • Shaqaalaynta: Loo-shaqeeyayaashaqaarkoodwaxay u baahanyihiinshahaadoansax ah oodhaqanwanaag ah ama mid la qaatayuguyaraansaddexsano ka hortaariikhda la soogudbiyaysi loo dhamaystirohabkashaqaalaynta. Kenya, shahaadoasluub ​​wanaagwaxaymuujineysaa in musharaxashaqadauuleeyahaydabeecadwanaagsanoouuraacayosharciga.

Yaa bixiyashahaadadadhaqankasuuban?

ShahaadadaakhlaaqdawanaagsanwaxaabixiyaWaaxdaBaaristaDambiyadaeeAdeeggaBooliskaQaranka (DCI). Shahaadadanwaxaa la siinkaraa:

 • Kenyaankadegandalka
 • Kenyankadeganwadamadashisheeye
 • Muwaadiniintaajnabiga ah eeaanajaaniibta ama qaxootigakuahayn Kenya
 • Muwaadiniintaajaanibka ah ee Kenya ku sugan
 • Qaxootigaiyomagangelyo-doonka Kenya

blobid1.jpg
Sawirka - Tusaalahashahaadohabdhaqankawanaagsan. Xigasho:DCI Kenya

SideeQaxootiiyoMagangalyo-doonku u dalbankaraan?

Habkacodsigaqaxoontigaiyomagangelyo-doonkaeedoonayashahaadodhaqanwanaagwaxay ka bilaabataaxafiisyadaWaaxdaAdeegyadaQaxootiga (DRS).

Talaabadauguhoreysawaainaadtagtoxafiiskakuugu dhow ee DRS ooaadkuwargelisosaraakiishainaadrabtoinaadheshoshahaadadaanshaxawanaagsan. Xafisyada DRS, qaxootiga ama magangelyo-doonkawaxa la waydiindoonaainaysoobandhigaandukumeentiyadoodaaqoonsigaeehooskuxusan.

Waa maxayshuruudahalagaraboqaxootigaiyomagangalyo-doonka?

Saraakiisha DRS ayaaqabandoona far codsadaha. Adeegganwaxalagubixiyaalacagla'aanqaxootiga. Kenyaankawaa in ay bixiyaan Ksh1,000 adeega.

DRS waxayqaadidoontaafarahaiyodukumentiyadacodsigaAgaasinkaDembi-baadhistaee Nairobi markadukumentigacodsiga la soogudbiyo.

Codsadayaashada'doodutahay 18 iyowixii ka weyn: Soo bandhigasalkaiyonuqul ka mid ah aqoonsigaQaxootiga ama caddayntainaysisharci ah u joogaan Kenya. Carruurta ama dadkada'doodu ka yar tahay 18 sano: Haysoshahaadodhalashoooasal ah iyonuqul cad oocaddayntadhalashada ah. Waxaad u baahandoontaauguyaraan Ksh10 siaad u sawirato mid kastaoo ka mid ah dukumeentigaaga ka horintaaanadbooqanxafiiska DRS.

Maxaadhicidoona ka dib soogudbintadukumentiyada?

DCI waxaysameyndoontaabaaritaansi ay u go'aamisodiiwaankadembiyadaee Kenya waxayna DRS kusiindoontaajawaabcelinnatiijooyinka.

Kadibgudbintacodsiga, codsadayaashuwaainaysugaaninta u dhaxaysalabatoddobaadiyohalbilsi ay u helaandukumeentigahaddiicodsigooduguulaysto. DRS ayaa kula sooxiriiridoontalambarkataleefonkaaadsiindoontowaxaynakuwargelindoontaainaad ka sooqaadatoshahaadadaxafiisyadoodaislamarka la helo.

Maxaansameeyaahaddiiaanlumo/waxyeelodukumentigaygaaqoonsiga?

Miyaadlumisaydukumeentigaagasidaaqoonsigaagaqaxootinimo, kaarkaraashinka ama shahaadadadhalashada? Halkan ka akhrisidaaadkuhelikartobeddelkadukumentiyadaaqoonsigalumay ama dhaawacmay.Codsadelumay ama dhaawacaydukumentiyadaaqoonsigaee loo baahanyahay, waxaadisticmaalikartaakaarkasugitaankasiaad u codsatocaddayntabooliiska.

Qofku ma helikaraashahaadoasluub ​​wanaaghaddiiuumaxkamad la sootaagaydembi?

Haddii mid ka mid ah uuleeyahaykiismaxkamaddembi ah, waxaamuhiim ah in la ogaado in markaarrinta la xalliyooocodsadaha ay siidaayaan ama ay siidaayaanmaxkamaddasharciga, rikoorkadembigawaxaalagasaarayaakaydkadembiyada. shahaadoakhlaaqdawanaagsanayaamarkaas la bixin karaa.

Haddiiqof ay maxkamaddukuheshodembi, diiwaankadembigawaxa la hayaa 20 sano ka horintaaanlagasaarindiiwaannada DCI. Haddiidembiguyahay mid ka mid ah dembiyadadiiwaankadembiyadajoogtada ah, markaasweligeedlagamasaaridoonodiiwaannada DCI. Dembiyadadiiwaankadembiyadajoogtada ah waxaa ka mid ah:

 • Dhacacolaadeed
 • Dilka
 • KhiyaamoQaran
 • Kufsi
 • Dembiyada la xiriiradaroogada.

Sida loo cusboonaysiiyodiiwaankiihoreeedembiga ka soomuuqdayshahaadadadhaqankasuuban

Haddiishahaadadaadaanshaxawanaagsanay la muuqatodiiwaandambiyeedkhaldan, waxaad u baahandoontaainaadraacdotillaabooyinkasoosocdasi ay u cusboonaysiiso DCI. Adeegganwaxalagubixiyaalacagla'aan.

 1. Booqo saldhigga booliiska halkaas oo arrinta la sheegay laga duubay si wax looga qabto.

 2. Weydiiso warqad kaa nadiifinaysa ama wax ka beddelaysa diiwaanka dembiga ee ka muuqda shahaadada dhaqanka suuban ee gacantaada. Sarkaalka gacanta ku haya saldhiga booliiska ayaa warqad ku siin doona haddii codsigaga uu sax yahay.

 3. Booqo diiwaanka dembiyada ee xarunta DCI ee ku toosan wadada Kiambu ee Nairobi oo keen warqadda laga helay saldhiga booliska talaabo (2) sare.

 4. Saraakiisha DCI ee diiwaanka dembiyada ayaa eegi doona diiwaankooda oo samayn doona oo talo bixin doona ama saamayn doona isbeddellada. Waxaad si toos ah ula xiriiri kartaa DCI lambarkooda bilaashka ah 0800 722 203.

blobid3.png

HalkeelagahelikaraaXafiisyada DRS ee Nairobi, Kakuma iyoDhadhaab

DRS waxayxafiisyokuleedahaymeelahasoosocda:

Haddiiaad wax su'aalo ah qabtid, fadlannoogusooqorboggaJulisha.Info Facebook, ama nagulasheekeyso WhatsApp-ka (+254110601820) IsniintailaaJimcahalagabilaabo 08:00 subaxnimoilaa 5:00 galabnimo.